szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2010.10.16.  
2990 alkalommal olvasva
Vantara Gyula nyitóbeszéde az önkormányzati alakuló ülésen

Tisztelt Közgyűlés, Békéscsaba Lakói, Minden Kedves Megjelent!

Megválasztásom óta első ízben állok Önök előtt és mielőtt polgármesteri programomat ismertetném engedjék meg, hogy mindenek előtt köszönetet mondjak Békéscsaba választópolgárainak, akik szavazataikkal a polgármesteri székbe emeltek.

Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülésen megjelenteket.

Gratulálok a megválasztott önkormányzati képviselőknek és kérem, hogy a következő ciklus ideje alatt a város érdekében működjenek együtt. Köszöntöm a Hivatal dolgozóit és kérem tőlük, hogy legjobb tudásuk szerint segítsék a tisztségviselők, a közgyűlés és bizottságok munkáját.

Köszönöm a jelenlévő írott és elektronikus sajtó érdeklődését és kérem, a jövőben is hitelesen tájékoztassák a város életéről a választópolgárokat.

A 2010-2014. választási ciklus programjának felvázolása
Négy évvel ezelőtt, az Önkormányzat alakuló Közgyűlésén megfogalmaztuk az előző ciklus programját. Ez volt a rendszerváltás utáni első FIDESZ-es városvezetési program.

Eltelt a négy év, értékelhetővé vált, hogy mi valósult meg az elképzeléseinkből, mi az ami a változó körülmények miatt célszerűségi okokból elmaradt, és milyen célkitűzéseket nem sikerült teljesíteni.

Előttünk áll a következő ciklus és felmerül a kérdés, hogyan tovább?

Arra a kérdésre, hogy mit kell tennünk, egyszerűen is válaszolhatunk. Az elmúlt években városunk életének, működésének úgyszólván minden területén megfogalmaztuk célkitűzéseinket, amelyeket a Közgyűlés által elfogadott koncepciók részletesen tartalmaznak. A közel tucatnyi szakterületi koncepciót az érvénybe lévő Városfejlesztési Koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia foglalja össze.

Arra a kérdésre viszont, hogy a szakmai szempontból megalapozott elképzeléseinkből mit tudunk megvalósítani, már sokkal nehezebb érdemi választ adni.

Szép terveink lehetnek, de a megvalósításukhoz szükséges pénzügyi forrásokhoz döntően továbbra is csak az uniós támogatásokból juthatunk. Ezért meghatározó számunkra, hogy az Új Széchenyi-terv keretében milyen összegű felzárkóztatási többletforráshoz jutunk a központi operatív programokból. Ez továbbra is függ az Önkormányzat által benyújtott pályázatok ötletességétől, minőségétől és mennyiségétől.

Az ország nehéz gazdasági helyzetének megszüntetéséből várhatóan az önkormányzatoknak is ki kell venni a részüket. Ezért nagyon fontos, hogy elképzeléseink összhangban legyenek a kapcsolódó, kormányzati szintű gazdaságpolitikai rendezőelvekkel.

Az utóbbi kérdésre adandó érdemi válasz – a kapcsolódó jogi szabályozásnak megfelelő - kidolgozása az elkövetkezendő időszak feladatainak rangsorában az első helyen szerepel.

Az előző ciklushoz képest azonban már könnyebb helyzetben vagyunk, mert négy éves városvezetési tapasztalattal kezdhetünk a 2010-2014. évi programunk végleges változatának megfogalmazásához, amelyhez a választási programunkban meghirdetett – következőkben részletezett – kiemelt stratégiai célkitűzéseink megfelelő iránymutatásul szolgálnak.

A 2010-2014. választási ciklus kiemelt stratégiai célkitűzései
A 2010-2014. választási ciklus gazdálkodási programjának legfontosabb célkitűzései
A választásokat megelőzően összefoglaló jelleggel beszámoltam a 2007-2010. választási ciklus gazdasági programjának megvalósításáról és az elkövetkezendő évek gazdálkodási célkitűzéseiről.
A beszámolóban összefoglaltam a város jelenlegi helyzetére vonatkozó értékelésemet, felvázoltam a következő ciklusra vonatkozóan a legfontosabb gazdálkodási célkitűzéseket és a célok megvalósításához szükséges teendőket. Olyan megoldásokkal kívántam megismertetni Békéscsaba polgárait, amelyek megvalósításával biztosítható városunk folyamatos fejlődése.

Az előző ciklusban az alapvető célunk a város további leszakadásának megállítása volt, amit döntő részben sikerült megvalósítanunk.
Erre építkezve folytatnunk kell a város reálisan megvalósítható fejlődési pályára állítását és pályán tartását annak érdekében, hogy következő ciklusban Békéscsaba váljék a nemzetközi gazdaságba ágyazott, nyitott, versenyképes gazdaságra épülő, vonzó várossá.
Ezen belül kiemelten fontos a térség gazdasági, közigazgatási, szakképző, kereskedelmi és szolgáltató központi szerepkör további erősítése, valamint az info-kommunikáció fejlesztésével az e-szolgáltatások terén régiós központtá válás.

Célunk eléréséhez a jelenlegi gazdasági programot az Ötv. előírásainak megfelelően aktualizálni kell. Ezen belül a fejlesztési célokat az érvényben lévő Városfejlesztési Koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia figyelembe vételével kell összehangolni.

Továbbra is mindennél fontosabb, hogy gyorsított ütemben csökkentsük foglalkoztatási és a jövedelmi viszonyok területén meglévő hátrányokat.

Reméljük, hogy az új kormány támogatásával, más megközelítéssel, kedvezőbb feltételrendszerben, sikeresebben tudjuk biztosítani a város fejlődési ütemének növelését.

A 2010-2014. választási ciklus gazdálkodási programjának legfontosabb pénzügyi-finanszírozási célkitűzései
Finanszírozási prioritások
Folyamatosan biztosítanunk kell a működési kiadások prioritását:

 • a hivatali feladat ellátás és az intézmények zavarmentes működésének pénzügyi feltételeit,

 • a korábban vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségét,

 • a fejlesztési feladatokon belül a folyamatban lévő beruházások és felújítások elsődlegességét, valamint

 • megfelelő tartalékok képzését.

A városunk működésének legfontosabb letéteményesei az intézményeink. Arra kell törekednünk, hogy működésük során finanszírozási hiányosságból eredő zavar ne forduljon elő.
Ezért, ha a normatív támogatási rendszer változása, vagy egyéb körülmények szükségessé teszik, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítása érdekében át kell tekintenünk, és mérlegelni kell az önként vállalt feladatok teljesíthetőségét.

Adóság állomány kezelése
Az elkövetkezendő évek kiemelt gazdálkodási feladata az adóság kezelése. A város jelenlegi eladósodottsága kezelhető szintű, felelős gazdálkodási politikával az adóság állomány kordában tartható és ésszerű pályán mozoghat. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó hitelek illetve hitelterhek támogatási szerződés szerinti forrásokból történő törlesztése, különös tekintettel a szennyvízberuházásra.
Ezen kívül az újabb fejlesztésekre és a pályázati önrészekre vonatkozó kötelezettségvállalásnál minden esetben szigorúan mérlegelni kell a hitelek visszafizetésének feltételeit és jövőbeni kihatásait.

Az érvényben lévő Városfejlesztési Koncepcióban és az Integrált Városfejlesztési Stratégiában, valamint a szakterületi koncepciókban konkrétan meghatározott fejlesztési és egyéb finanszírozandó feladatokat csak olyan mértékben lehet az éves költségvetésekben ütemezni, amely a gazdálkodás egyensúlyát hosszabb távon nem veszélyezteti és a szükséges hitelfelvétel nem ütközik törvényi korlátba.

A 2010-2014. választási ciklus gazdálkodási programjának legfontosabb vagyongazdálkodási célkitűzései
Továbbra is érvényesíteni kell a forgalomképes vagyonért-forgalomképes vagyont elv alkalmazását, ami azt jelentheti, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevételt csak a gazdaságélénkítést szolgáló vagyonelem bővítésére használjuk fel.
A ciklusban a folyamatban lévő, döntően támogatásból megvalósuló fejlesztések közel 30 %-kal növelni fogják az önkormányzat befektetett eszközeinek állományát illetve értékét. Ez a körülmény szükségessé teszi a vagyonrendelet és az eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó további szabályozások megfelelő módosítását annak érdekében, hogy a rendkívüli vagyongyarapodás maximálisan a város érdekeit szolgálja.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében be kell fejezni egységes irányítási rendszer kialakítását.

A 2010-2014. választási ciklus gazdálkodási programjának legfontosabb fejlesztési célkitűzései
Fejlesztési alapelvek közül kiemelést érdemel a hatékonyság, a fenntarthatóság és a térségi-regionális hatás.

Hatékonyság
A fejlesztéseknek számszerűsíthető, összességében magasabb hatékonyságot kell biztosítaniuk az adott területen, mint a kiindulási állapot.

Fenntarthatóság
A fejlesztéseknek környezetvédelmi és gazdasági szempontból is hosszútávon fenn­tart­hatónak kell lenniük. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait szintén a fenntarthatóság maximális figyelembevételével kell ellátni.

Térségi - regionális hatás
A kiválasztás során előnyt kell élvezzenek azok a projektek, melyek Békéscsaba érdekeinek maximális kiszolgálása mellett a térség/régió más szereplőire nézve is pozitív hatással bírnak. Így például a Közép-Békési Centrum keretében megvalósítható fejlesztések.
A fejlesztési alapelveket mind a fejlesztési célok kitűzésekor, mind pedig a konkrét fejlesztések tervezésekor és megvalósításakor figyelembe kívánjuk venni. Ezek az alapelvek lesznek iránymutatóak akkor is, amikor a rendelkezésre álló forrásoknak a különböző lehetőségek közötti elosztásáról kell az új Közgyűlésnek döntéseket hozni.
Az elkövetkezendő időszak legfontosabb fejlesztési feladatának a folyamatban lévő (áthúzódó) nagyberuházások befejezését és a további fejlesztési célkitűzések megvalósítási rangsorolását kell tekinteni a következő négy évben rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembe vételével.

A 2010-2014. választási ciklus további kiemelt stratégiai célkitűzései
Meg kell erősíteni Békéscsaba gazdaságát!
A gazdaság fejlesztését befektetés ösztönzéssel, vállalkozás barát közigazgatási környezettel, kormányzati-, regionális- és Közép-Békési kistérségi együttműködéssel kívánjuk elősegíteni.

A fejlesztések törvényes, átlátható és hatékony lebonyolításáért való felelősség előtérbe helyezése mellet biztosítani kívánjuk a helyi vállalkozások közreműködésének maximális lehetőségét.

Az NFGM és az ITD Hungary által koordinált „Befektető barát településért Program” keretében városunk kidolgozta saját „Befektetés ösztönzési stratégiáját”, amelyben részletesen meghatározta a helyi gazdaság élénkítéséhez és a versenyképesség javítása érdekében szükséges célrendszert, és a kapcsolódó konkrét feladatokat.

Jól fizető, biztos munkahelyeket a csabaiaknak!
Az új kormány a teljesítmény és a vállalkozó szellem pártfogója, a munkából élők boldogulását, gyarapodását segíti.
Gazdaságösztönző és fegyelmezett költségvetési politikával az embereket vissza kell segíteni, vissza kell hívni a munkaerőpiacra. A munkahelyek száma, a munkanélküliség csökkenése az a mutató, ami a gazdaságnak fontos. Ha több ember dolgozik, sikeres az önkormányzat, ha kevés ember dolgozik, akkor sikertelen. A politika és a gazdaság együttműködésének a középpontjába a munkát, mint közös értéket kell helyeznünk.

Jelentős számú új munkahelyet csak a kis- és középvállalkozások megerősítésével lehet teremteni.
Az önkormányzatoknak a helyi körülmények figyelembevételével, sajátos önkormányzati eszközökkel kell segíteni a kkv-szektort.

Az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató Békéscsabán. Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok is jelentős foglalkoztatók.

Ebben a két körben a munkahelyteremtés feladatai közvetlenül a városvezetésre hárulnak, a legfontosabb feladat a munkahelyek megőrzése. A természetes fogyás (nyugdíjba vonulás és elvándorlás) folyamatos pótlása is új munkalehetőség a fiatalok részére. A következő években - az intézmények szükségszerű átszervezéséhez és a gazdasági társaságaink központi irányításának kialakításához kapcsolódó személyi- és létszámváltozásokon kívül – jelentősebb munkahely csökkentést nem tervezünk.

A kiemelt városi beruházások megvalósítása viszont a következő években jelentős számú új munkahelyet fog teremteni. A kiviteli szerződések megkötésénél arra törekedtünk és törekszünk, hogy minél több békéscsabai vállalkozásnak, és ezen keresztül a csabai munkavállalóknak biztosítsunk munkát.

További új munkahelyek létrehozása gazdaságfejlesztési feladataink egyik kiemelt célkitűzése.
Ezen a területen a munkahelyteremtés nem közvetlenül a város igényeinek megfelelően alakulhat, de nem mindegy, hogy minimálbéres munkahelyek, vagy magas hozzáadott értéket előállító feldolgozóipari üzemek létesülnek a jövőben.

Minden lehetséges eszközzel törekedni fogunk a munkahelyek megőrzésére, a munkanélküliség növekedésének megállítására, majd mérséklésére.

A szándékunk egyértelmű, az új kormány gazdasági programja mindenben támogatja törekvésünket.

Család- és szociálpolitika, egészségügy és oktatás
Az új kormány programja szerint nemzeti, stratégiai ügyként kell tekinteni a jövőben a család- és szociálpolitikára, az egészségügyre és az oktatásra.

A család-, és szociálpolitikára nemzeti ügyként kell tekinteni a jövőben. A gyermekvállalás nem lehet egyenlő a szegénység vállalásával, kiszámítható családpolitikára van szükség.

Első intézkedések között a lakhatás megőrzésének mindenképpen szerepelnie kell.
Az egészségügynek szintén nemzeti stratégiai kérdésnek kell lennie.

A városunk lakosságának egészségügyi ellátását továbbra is minden érdeknél előbbre valónak tekintjük. Ezért folytatni kell a Réthy Pál Kórház kiemelt önkormányzati támogatását.

A közoktatás területén az elmúlt nyolc év kormányzati politikája tudatosan rombolta a pedagógusok tekintélyét. Ma a pedagógusok java szenved attól, ami az iskolákban zajlik.

A következő ciklusban az oktatás fenti elvek szerinti korszerűsítésére, ezen belül a munkaerőigény és a szakképzés összehangolására, a sportolási és kulturális lehetőségek szélesítésére valamint az „intelligens város” fejlesztésére szeretnénk nagyobb gondot fordítani.

A munkanélküliség mérséklése szempontjából munkaerőigény és a szakképzés összehangolását kiemelten fontosnak tartjuk.

Nem ígérgetni, megépíteni kell a 44-est!
A 44-es főút korszerűsítését az előző Fidesz kormány elkezdte. A kormányváltás idején ezt már nem lehetett leállítani, a Gyula - Békéscsaba közötti szakasz négynyomúsítása ennek következtében valósulhatott meg.

A választók áprilisban a változásra szavaztak, ezért ki kell mozdítani az M44-es ügyét a holtponti helyzetéből.

A városunk és a megye külső elérhetőségének javítása (M44-es, 47-es, 46-os főutak, vasút, vízi közlekedés, repülőtér) véleményünk szerint kizárólagosan csak teljes körű társadalmi összefogással lehetséges. Ennek jegyében Békés megye újonnan megválasztott parlamenti képviselői összefogtak, és első lépésként egy közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben kinyilvánították a fejlesztés jelentőségét, bízva abban, hogy az újkormány - a gazdaságfejlesztési programjával összhangban - Békés megye közlekedési kapcsolatainak komplex fejlesztését megoldandó feladatnak tekinti.

Meg kell őrizni, és javítani kell a város közbiztonságát!
Nem lehet elfogadni azt, hogy egyfelől az emberek megpróbálják tisztességes munkából fönntartani a családjukat, de azt tapasztalják, hogy rendre megkurtítják őket, betörnek a lakásukba, ellopják a vagyontárgyaikat, megdézsmálják a kertben a munkájuk gyümölcsét.

Békéscsabának is fontos a közbiztonság!

Városunk vezetése eddig is és ezután is minden rendelkezésre álló eszközzel segítette, és segíti a rendészeti szervek tevékenységét.

Többek között együttműködési megállapodást kötött a Békéscsaba Jaminai Polgárőr Egyesülettel és a Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesülettel.

A polgárőrök tevékenységét az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.

A megállapodás célja az önkormányzat és az egyesületek tevékenységének összehangolása, a város közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.

Zárszó
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek jelenlegi munkatársai kiemelkedően magas szakmai képzettséggel valamint közigazgatási kultúrával rendelkeznek. Az elmúlt négy évben elért eredményeink az ő közreműködésük nélkül nem jöhettek volna létre. Meggyőződésem, hogy helyes testületi döntésekre alapozott polgármesteri irányítás mellett a jövőben is ki tudják majd munkálni a várható nehéz helyzetek megoldásához szükséges szakterületi intézkedéseket. Céljaink megvalósításához kapcsolódó feladatok előkészítésében, lebonyolításának szervezésében és irányításában elsősorban rájuk kívánok támaszkodni és - a Közgyűlés nevében is megköszönve az eddigi kiváló teljesítményüket -, kérem hatékony együttműködésüket a következő ciklusban is.

Tudom, hogy a jövőbeni célkitűzéseinket csak valamennyi érintett személy és szervezet jó szándékú együttműködésével lehet megvalósítani. Ezért szükségesnek tartom az eddigi eredményes együttműködés továbbfejlesztését és a megalakuló Közgyűlés nevében is kérem minden érintett hatékony segítségét.

Köszönöm figyelmüket!


2018.04.27.
3711 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3503 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3631 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
 • Vantara Gyula
  Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
  5600 Békéscsaba

  T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.066seconds